Quá trình can thiệp của Mỹ vào Việt Nam (1948-1975)

Chiến dịch:
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ
Mũi Tên Xuyên –Sấm Rền
Chiến tranh cục bộ
Chiến dịch:
Các chiến dịch Tìm-Diệt
Phượng Hoàng –Tết Mậu Thân, 1968Quá trình can thiệp của Mỹ vào Việt Nam (1948-1975) là quá trình diễn biến của hàng loạt các chính sách, biện pháp chính trị, ngoại giao và quân sự của Mỹ nhằm thực hiện những mục tiêu của họ tại khu vực Đông Dương (trong đó Việt Nam là trọng tâm). Quá trình này được coi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự kéo dài của Chiến tranh Đông Dương và cũng là sự châm ngòi cho Chiến tranh Việt Nam diễn ra sau đó. Vai trò của Mỹ đã dần dần đi từ viện trợ, cố vấn cho tới việc trực tiếp tham chiến.Theo các sự kiện chính thức, sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam được coi là bắt đầu vào năm 1964, khi các nhóm quân viễn chinh Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng. Tuy nhiên thực tế những hạt mầm của sự can thiệp này đã được gieo từ rất lâu trước đó, ngay từ năm 1948 khi Chiến tranh Đông Dương đang diễn ra, và kéo dài tới tận năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam kết thúc với sự thất bại của Hoa Kỳ và sự sụp đổ của chính phủ bản xứ thân Mỹ là Việt Nam Cộng hòa.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quá trình can thiệp của Mỹ vào Việt Nam (1948-1975) http://content.time.com/time/video/player/0,32068,... http://www.youtube.com/watch?v=5LctoUV-tag http://www.english.illinois.edu/maps/mccarthy/schr... http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/pent... http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp http://history.state.gov/milestones/1945-1952/Asia... http://www.viet-studies.info/kinhte/NguyenHuuThai_... http://dongduongthoibao.net/view.php?storyid=68 http://ambafrance-us.org/IMG/pdf/nff/NFF0502.pdf http://www.archive.org/stream/causesoriginsles00un...