Việt Minh
Việt Minh

Việt Minh

Việt Nam Độc lập Đồng minh (tên chính thức trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương)[2][3][4] còn gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội,[5] gọi tắt là Việt Minh, là liên minh chính trị do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 với mục đích công khai là "Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".[6]Do Việt Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam xem là một hình thức mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam nên còn được gọi là Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, Mặt trận Việt Minh.[7][8][9] Mặt trận dân tộc thống nhất là mặt trận thống nhất do các dân tộc, các giai cấp, các đảng phái quốc nội kết thành nhằm tiến hành cách mạng dân tộc, chống lại sự xâm lược và áp bức của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân.[10]Trước đó, đã có một tổ chức chính trị chống đế quốc của người Việt Nam ở nước ngoài có tên gọi tương tự là Việt Nam Độc lập Vận động Đồng minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, được thành lập năm 1936Nam Kinh (Trung Quốc).[11][cần số trang] Theo Hoàng Văn Hoan, Hồ Chí Minh chủ trương lấy danh nghĩa hội này và mời Hồ Học Lãm làm chủ trì để dựa vào mà hoạt động.[12]Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố "giải tán", nó là một tổ chức chính trị tham gia bầu cử và nắm chính quyền, là thành viên của Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, sau lại tách ra, tồn tại đến năm 1951.Trong cuộc chiến với người Pháp, Việt Minh là vũ khí chính trị hiệu quả do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập nhằm thu hút mọi tầng lớp người dân, kể cả những người không Cộng sản, tham gia chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.[13]

Việt Minh

Báo chí Việt Nam độc lập (trước 1945)
Tổ chức phụ nữ Hội Phụ nữ Cứu quốc
Ý thức hệ Chủ nghĩa Dân tộc
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Thuộc tổ chức quốc tế Khối Đồng Minh thời Chiến tranh Thế giới thứ hai (theo tuyên bố)
Giải tán tháng 3 năm 1951
Tổng bí thư Trường Chinh
Tổ chức thanh niên Hội Thanh niên Cứu quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thành lập 19 tháng 5 năm 1941[1]
Lãnh tụ Hồ Chí Minh
Phát ngôn viên Trần Huy Liệu
Khẩu hiệu "Liên hiệp hết thảy tất cả các tầng lớp nhân dân ... cùng nhau đánh đuổi Nhật-Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa"
Thuộc quốc gia Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Thành viên  (1944) 500.000

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Việt Minh http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/... http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/pent... http://www.ucpress.edu/content/chapters/10900.ch01... http://sachhiem.net/NMQ/ChanDungVNCH/QMN05.php http://sachhiem.net/TONGIAO/TTTINH/TTT_20.php http://www.banthedao.org/bancaiancaodai.html http://www.hoahao.org/D_1-2_2-188_4-2488_5-50_6-1_... http://www.marxists.org/history/etol/revhist/backi... http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=558... http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinh...