Giáo dục Việt Nam
Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

    Hệ thống Giáo dục Việt Nam
    Giáo dục mầm non
    Giáo dục tiểu học
    Giáo dục trung học
    (Cơ sở, Phổ thông, Trung cấp)
    Giáo dục đại học
    (Cao đẳng, Đại học, Cao học)
    Giáo dục thường xuyên
    Đào tạo từ xa
    Đào tạo tại chức (vừa học vừa làm)
    Công lập
    Bán công
    Dân lập
      Tư thục
    Tốt nghiệp trung học phổ thông (cũ)
    Tuyển sinh đại học và cao đẳng (cũ)
    Kỳ thi trung học phổ thông quốc giaGiáo dục Việt Nam là từ để chỉ nền giáo dục Việt Nam dưới chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ 1976 đến nay). Nền giáo dục này là một sự tiếp nối của giáo dục thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thừa hưởng một phần di sản của giáo dục Việt Nam Cộng hòa. Khi hai miền Nam và Bắc thống nhất năm 1976 thì khuôn mẫu giáo dục ở miền Bắc tiếp cận với hệ thống giáo dục đã được thiết lập ở miền Nam; cụ thể nhất là học trình 10 năm tiểu học và trung học ở miền Bắc phải phù hợp với học trình 12 năm ở trong Nam. Hai hệ thống này song hành; Miền Bắc tiếp tục hệ 10 năm và miền Nam giữ hệ 12 năm từ năm 1976 đến năm 1981 thì cho áp dụng hệ 12 năm cho toàn quốc.[1] Sau khi thống nhất đất nước, chính quyền Việt Nam giải thể tất cả những cơ sở giáo dục tư thục từng hoạt động ở miền Nam Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa. Giáo dục tư thục chỉ được hoạt động lại vào thời kỳ Đổi mới.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Giáo dục Việt Nam http://www.ninh-hoa.com/bk-ThuyNguyen_GiaoDucvaThi... http://www.thegioitoi.com/main.php?asin=detail&id=... http://www.danchimviet.info/archives/32514 http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2009/10/3b... http://web.archive.org/web/20050404180245/http://v... http://web.archive.org/web/20070125222206/http://v... http://web.archive.org/web/20070706222856/http://v... http://web.archive.org/web/20070706222856/http://v... http://web.archive.org/web/20100416050223/http://w... http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=119...