Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Namđảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản năm 2013), đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam, và được đảm bảo bằng Điều 4 Hiến pháp năm 1980. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Marx-LeninTư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.[3] Trên thực tế, một số yếu tố của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa dân tộc và cả một vài yếu tố có tính truyền thống của Nho giáo cũng có những ảnh hưởng nhất định. Tại Việt Nam, trong các ngữ cảnh không chính thức, các phương tiện truyền thông, các nhà lãnh đạo thường dùng từ "Đảng" (hoặc "Đảng ta") để nói về Đảng Cộng sản Việt Nam.[4][5]Cơ quan cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu, nơi sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Giữa các kỳ Đại hội Đảng, Trung ương Đảng là cơ quan tối cao quyết định các vấn đề của Đảng. Ngay sau Đại hội Đảng, Trung ương sẽ bầu ra Bộ Chính trịBan Chấp hành Trung ương, và chỉ định người làm Tổng Bí thư.Lãnh đạo hiện tại của Đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo chí Nhân Dân
Tổ chức phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Màu sắc chính thức          
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Thuộc tổ chức quốc tế Quốc tế Cộng sản III (19301956)
Quốc tế các Đảng Cộng sản và Công nhân[2] (1998–nay)
Quốc hội
472 / 491
Ý thức hệ Chủ nghĩa Marx-Lenin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa Dân tộc
Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổ chức thanh niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Thành viên  (2014) 4.480.707[1]
Thành lập 3 tháng 2 năm 1930 - nay
&0000000000000090.00000090 năm, &0000000000000035.00000035 ngày
Lãnh tụ Hồ Chí Minh
Tổ chức quân đội Quân đội Nhân dân Việt Nam
Khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
Thuộc quốc gia Việt Nam
Đảng ca "Quốc tế ca"
Trang web Website chính thức
Tổ chức học sinh Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Đảng Cộng sản Việt Nam http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/vanki... http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/vanki... http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/... http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/... http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2006/04/3b9e8e64/ http://web.archive.org/web/20090205172555/http://l... http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=942&p=&id=... http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.... http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-li... http://www.dangcongsan.vn