Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chính trị và chính phủ
Việt Nam
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvăn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Bản hiến pháp đang có hiệu lực là bản của năm 2013, là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013.Tại Việt Nam, Hiến pháp "là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của một Nhà nước..."[1] và "Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992".[2][3]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/01/1301... http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/04/1304... http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/04/1304... http://boxitvn.blogspot.de/2013/01/kien-nghi-ve-su... http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/quoc-hoi-thon... http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/intel-do-ha... http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/peti-for-ne... http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/petitions-t... http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/02/13... http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Chu-tich-...