Vishnu
Vishnu

Vishnu

Vishnu (Visnu, Vi-sơ-nu) phiên âm Hán ViệtTỳ Thấp Nô, là vị thần bảo hộ trong Ấn Độ giáoBà la môn giáo.Vishnu, BrahmaShiva hợp thành bộ tam thần trong văn hóa Ấn Độ.