Quốc hội Việt Nam khóa I
Quốc hội Việt Nam khóa I

Quốc hội Việt Nam khóa I

          Đại biểu "truy nhận" (70-17%), trong đó:Quốc hội Việt Nam khóa I (nhiệm kì 1946-1960) (với tên gọi lúc đó là: Nghị viện nhân dân) là khóa Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa I kéo dài 14 năm qua 12 kỳ họp, từ tháng 1-1946 đến tháng 5-1960. Là nhiệm kỳ đầu tiên của cơ quan lập pháp tối cao, Quốc hội khóa I đã xem xét và thông qua hai bản Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959, 16 đạo luật, 50 nghị quyết và ba chính phủ liên hiệp do Hồ Chí Minh lãnh đạo.Quốc hội khóa I được bầu ngày 6 tháng 1 năm 1946, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89% và 333 người trúng cử. Mặc dù vậy, số đại biểu dự họp lên đến 403 và 444 người do đàm phán giữa Việt Minh cầm quyền và các nhóm đối lập. Các phiên họp quốc hội đều diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Quốc hội Việt Nam khóa I

Thủ tướng Nội các
Các viện Nghị viện nhân dân
Mô hình
Đơn viện
Bầu cử vừa qua 06/01/1946
Bầu cử Quốc hội khóa I
Trước Khóa đầu tiên
Trưởng ban Thường trực (Chủ tịch Quốc hội)
Nguyễn Văn Tố (1946), không đảng phái
Bùi Bằng Đoàn (1946-1955), không đảng phái
Tôn Đức Thắng (1955-1960), Việt Minh
Số ghế 403 (kỳ họp thứ nhất)
444 (kỳ họp thứ hai)
Nhiệm kỳ 2 tháng 3, 1946 (1946-03-02) - Tháng 5, 1960 (1960-05)
Thành lập 6 tháng 1, 1946 (1946-01-06)
Kế tiếp Quốc hội khóa II
Chính phủ
Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến (2 tháng 3 – 2 tháng 11 năm 1946)
Chính phủ Liên hiệp Quốc dân (3 tháng 11 năm 1946 – 21 tháng 9 năm 1955)
Chính phủ mở rộng (22 tháng 9 năm 1955 – 27 tháng 5 năm 1959)
Chính đảng                     Đại biểu qua bầu cử (333-83%), trong đó:

          Đại biểu "truy nhận" (70-17%), trong đó:

Bầu cử tiếp theo 08/05/1960
Bầu cử Quốc hội khóa II
Chủ tịch Chính phủ
Thời gian nhiệm kỳ 14 năm
Kỳ họp mới bắt đầu 02 tháng 03 năm 1946:
Kỳ họp thứ nhất

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quốc hội Việt Nam khóa I http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/tong_tuy... http://web.archive.org/web/20070520052314/http://w... http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-chuyen-it-biet-v... http://www.na.gov.vn/60namqhvn/www.na.gov.vn/60nam... http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/C1394/C1410/de... http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien... http://quochoi.vn/ http://www.quochoi.vn/htx/Vietnamese/C1454/C1456/?... http://tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=8... http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?Article...