Quốc hội Hoa Kỳ
Quốc hội Hoa Kỳ

Quốc hội Hoa Kỳ

Quốc hội Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States Congress) là cơ quan lập pháp lưỡng viện của Chính quyền Liên bang Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ là định chế quyền lực theo mô hình lưỡng viện, gồm Hạ viện (House of Representatives, còn gọi là Viện Dân biểu) và Thượng viện (Senate, dịch nghĩa là Viện Nguyên lão) đều có quyền lực trong quy trình thông qua các dự luật. Cả hai viện đều đặt trụ sở tại Điện Capitol, thủ đô Washington, D.C.Hạ viện có 435 thành viên, được gọi là dân biểu (tiếng Anh là Representative và được viết tắt là Rep.). Mỗi thành viên đại diện cho một hạt bầu cử, phục vụ trong nhiệm kỳ 2 năm. Số dân biểu đại diện cho mỗi bang được ấn định theo tỷ lệ dân số. Tại Thượng viện, thành viên được gọi là thượng nghị sĩ (tiếng Anh là Senator và thường viết tắt là Sen.). Ngược với Hạ viện, số thượng nghị sĩ cho mỗi bang là 2 người, không tính theo tỷ lệ dân số. Như vậy Thượng viện có tổng cộng 100 thượng nghị sĩ, phục vụ theo nhiệm kỳ 6 năm. Thành viên của cả hai viện đều được người dân bầu trực tiếp. Tại một số bang, thống đốc có quyền bổ nhiệm thượng nghị sĩ tạm quyền khi có chỗ khuyết giữa nhiệm kỳ.Hiến pháp dành cho Quốc hội quyền lập pháp liên bang; các quyền này được liệt kê rõ ràng trong hiến pháp; những quyền hạn khác được dành cho bang hay nhân dân, trừ khi có ấn định nào khác trong hiến pháp. Quyền lực to lớn của quốc hội bao gồm thẩm quyền ban hành các văn bản pháp quy trong lĩnh vực thương mại giữa các bang và với nước ngoài, đánh thuế, thiết lập các toà án trực thuộc Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, duy trì quân lực và tuyên chiến. Trong quy trình thông qua các dự luật, cả hai viện có quyền ngang bằng nhau. Thượng viện Hoa Kỳ không chỉ đơn giản là "một thiết chế kiểm tra" như một số định chế tương tự trong hệ thống lập pháp lưỡng viện tại nhiều quốc gia khác.

Quốc hội Hoa Kỳ

Bầu cử Thượng viện vừa qua 6 tháng 11 năm 2018
Các viện Thượng viện
Hạ viện
Mô hình
Số ghế 535 nghị sĩ có quyền biểu quyết:
  • 100 thượng nghị sĩ
  • 435 dân biểu
6 đại biểu không có quyền biểu quyết
Chủ tịch Hạ viện
Nancy Pelosi (D)
Từ 3 tháng 1 năm 2019
Bầu cử Hạ viện vừa qua 6 tháng 11 năm 2018
Chính đảng Thượng viện
Chủ tịch Thượng viện
Mike Pence (R)
Từ 20 tháng 1 năm 2017
Chính đảng Hạ viện
Chủ tịch Thượng viện tạm quyền
Chuck Grassley (R)
Từ 3 tháng 1 năm 2019

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quốc hội Hoa Kỳ http://www.cbsnews.com/stories/2003/06/24/politics... http://zeenews.india.com/Nation/ng%C3%A0y http://www.infoplease.com/spot/womensfirsts1.html http://www.signonsandiego.com/news/politics/200512... http://www.thegreenpapers.com/Hx/SessionsExplanati... http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=... http://www.congress.gov http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED450062.pdf http://bensguide.gpo.gov/9-12/lawmaking/index.html http://www.house.gov/