Natri_axetat
Natri_axetat

Natri_axetat

Natri axetat, (hay natri etanoat) là muối natri của axit axêtic. Nó là hoá chất rẻ được sản xuất hàng loạt cho sự sử dụng rộng rãi.

Natri_axetat

Độ bazơ (pKb) 9,25
Số CAS 127-09-3
Điểm sôi 881,4 °C (khan)
122 °C (ngậm 3 nước)
Tên hệ thống Natri etanoat
Khối lượng mol 82,0338 g/mol (khan)
136,08 g/mol (ngậm 3 nước)
Nguy hiểm chính gây kích thích
Nhiệt độ tự cháy 607 °C
Điểm bắt lửa 250 °C
Danh pháp IUPAC Natri axetat
Khối lượng riêng 1,528 g/cm3
1,45 g/cm3 (ngậm 3 nước)
Điểm nóng chảy 324 °C (khan)
58 °C (ngậm 3 nước)
MSDS MSDS ngoài
NFPA 704

1
0
0
 
Độ hòa tan trong nước 36,2 g/100 ml (0°C)
46,4 g/100 mL (20°C)
139 g/100 mL (60°C)
170,15 g/100 mL (100°C)
PubChem 517045
Bề ngoài bột trắng chảy rữa
không mùi
Chiết suất (nD) 1,464
Độ hòa tan tan trong etanol (5,3 g/100 mL (ngậm 3 nước)
Tên khác Muối natri
Số RTECS AJ4300010 (khan)
AJ4580000
Cấu trúc tinh thể đơn tà

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Natri_axetat http://www.amazingrust.com/Experiments/how_to/Hot-... http://www.clouddepotnine.com/index.html http://www.fritolay.com/our-snacks/lays-salt-vineg... http://books.google.com/books?id=EsfcWE5lX40C&q=la... http://www.howstuffworks.com/question290.htm http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/s2666.htm http://www.jungbunzlauer.com/products-applications... http://www.atmos.washington.edu/2003Q3/101/demonst... http://jchemed.chem.wisc.edu/JCESoft/CCA/CCA3/MAIN... http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cg...