Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chính trị và chính phủ
Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,[1][2] là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.[3]Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.[4]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/... http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Ong-Tran-Thanh-Man-t... http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu... http://www.baoangiang.com.vn/Giao-duc/Lich-su-Viet... http://www.vovnews.com.vn/?page=109&nid=36945 http://angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8... http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/ http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/web/vi-vn/c... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZRZj6JA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLjqJA...