Lực
Lực

Lực

Trong vật lý học, lực là bất kỳ ảnh hưởng nào làm một vật thể chịu sự thay đổi, hoặc là ảnh hưởng đến chuyển động, hướng của nó hay cấu trúc hình học của nó. Nói cách khác, lực là nguyên nhân làm cho một vật có khối lượng thay đổi vận tốc của nó (bao gồm chuyển động từ trạng thái nghỉ), tới chuyển động có gia tốc, hay làm biến dạng vật thể, hoặc cả hai. Lực cũng có thể được miêu tả bằng những khái niệm trực giác như sự đẩy hoặc kéo. Lực là đại lượng vectơ có độ lớn và hướng. Trong hệ đo lường SI nó có đơn vị là newton và ký hiệu là F.Định luật thứ hai của Newton ở dạng ban đầu phát biểu rằng tổng lực tác dụng lên một vật bằng với tốc độ thay đổi của động lượng theo thời gian.[1]:9-1,2 Nếu khối lượng của vật không đổi, định luật này hàm ý rằng gia tốc của vật tỷ lệ thuận với tổng lực tác dụng lên nó, cũng như theo hướng của tổng lực, và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật. Biểu diễn bằng công thức:với mũi tên ám chỉ đây là đại lượng vectơ có độ lớn và hướng.Những khái niệm liên quan đến lực gồm: phản lực, làm tăng vận tốc của vật; lực cản làm giảm vận tốc của vật; và mô men lực tạo ra sự thay đổi trong vận tốc quay của vật. Nếu không coi vật là chất điểm, mỗi phần của vật sẽ tác dụng những lực lên những phần bên cạnh nó; sự phân bố những lực này trong vật thể được gọi là ứng suất cơ học.[2] Áp suất là một dạng đơn giản của ứng suất. Ứng suất thường làm biến dạng vật rắn hoặc tạo ra dòng trong chất lưu.[1][3]:133-134[4]

Lực

Liên hệ với các đại lượng khác F = m a
Ký hiệu thường gặp F, F
Theo các đơn vị cơ bản trong SI 1 kgm/s2
Đơn vị SI newton

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Lực http://www.anu.edu.au/Physics/Searle/Obsolete/Semi... http://eta.physics.uoguelph.ca/tutorials/fbd/intro... http://www.algorithm.com/inwit/writings/coriolisfo... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/213059 http://books.google.com/?id=CQNE13opFucC http://books.google.com/books?id=CQNE13opFucC&pg=P... http://www.nature.com/nature/journal/v208/n5007/ab... http://www.physicspost.com/science-article-168.htm... http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... http://www.lorenz-messtechnik.de/english/company/f...