Giới (sinh học)

Trong phân loại sinh học, một giới (kingdom hay regnum) là một đơn vị phân loại ở cấp cao nhất (theo lịch sử), hoặc là cấp ngay dưới lãnh giới (trong hệ thống ba lãnh giới mới). Mỗi giới được chia thành các nhóm nhỏ hơn, gọi là ngành (nói chung là "phylum" nhưng đối với thực vật thì hay dùng "division"). Hiện tại, các tài liệu về phân loại tại Hoa Kỳ sử dụng hệ thống 6 giới:Trong khi đó, các tài liệu tương tự tại Anh và Australia lại sử dụng hệ thống 5 giới: Carolus Linnaeus đã phân biệt hai giới của sự sống: Animalia cho động vật và Vegetabilia cho thực vật (Linnaeus cũng xem xét các khoáng vật và đặt chúng trong giới thứ ba, gọi là Mineralia). Linnaeus phân chia mỗi giới thành các lớp, sau này được gộp lại thành các phylum cho động vật và division cho thực vật. Khi các sinh vật đơn bào lần đầu tiên được phát hiện, chúng được phân chia giữa hai giới: dạng có thể vận động trong ngành động vật Protozoa, còn các dạng tảo màu và vi khuẩn thuộc về ngành thực vật gọi là Thallophyta hay Protophyta. Tuy nhiên, một lượng lớn các dạng rất khó để xếp đặt, hoặc được các tác giả khác nhau đặt vào các giới khác nhau. Ví dụ, chi tảo có thể vận động như Euglenaniêm khuẩn dạng giống như trùng biến hình. Kết quả là Ernst Haeckel đã đề xuất việc tạo ra giới thứ ba, gọi là Protista cho chúng.[1][2]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Giới (sinh học) http://adsabs.harvard.edu/abs/1969Sci...163..150W http://adsabs.harvard.edu/abs/1990PNAS...87.4576W http://home.manhattan.edu/~frances.cardillo/plants... http://waynesword.palomar.edu/trfeb98.htm //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC54159 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2112744 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5762760 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809012 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstra... //dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.87.12.4576