Danh sách chi khủng long
Danh sách chi khủng long

Danh sách chi khủng long

Dưới đây là danh sách toàn bộ các chi khủng long đã biết thuộc liên bộ Dinosauria, trừ lớp Aves (chim). Danh sách này bao gồm cả những chi mà bây giờ không được xem là khủng long, hoặc đang trong vòng nghi ngờ (nomen dubium), hoặc chưa được công bố chính thức (nomen nudum), cũng như những tên gọi khác của chúng. Rất nhiều tên trong danh sách này đã được phân loại lại thành chim, cá sấu, thậm chí còn có gỗ hóa đá nữa. Tổng cộng có 1559 tên, trong đó khoảng 1192 (1191 nếu theo danh sách của Olshevsky) là tên của các chi khủng long hợp lệ hiện nay hoặc nomen dubium.