Danh pháp hai phần
Danh pháp hai phần

Danh pháp hai phần

Danh pháp hai phần có thể gọi là Danh pháp La tinh hay Tên khoa học , Tên Latinh là quy định của sinh học về tên một loài sinh vật bằng tiếng Latinh, trong đó gồm hai từ: từ đầu tiên là tên chi (genus) và từ thứ hai là tên loài.[1][2][3]Danh pháp hai phần = Tên chi + Tên loài.Ví dụ:Quy định này là thống nhất trong sinh học trên toàn thế giới, nhằm để hệ thống hoá các loài và tránh nhầm lẫn. Như vậy, quy định về cách đặt tên như trên chính là một thệ thống quy tắc đặt tên trong khoa học, gọi là danh pháp, áp dụng trong lĩnh vực phân loại sinh học.