Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chính trị và chính phủ
Việt Nam
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt: Chủ tịch nước) là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, là nguyên thủ quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.[1][2] Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam.[3] Chủ tịch nước là một trong số các đại biểu Quốc hội Việt Nam do toàn thể Quốc hội bầu ra.[4]Người giữ chức vụ Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Tôn Đức Thắng, được bầu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI năm 1976. Không có quy định pháp luật Chủ tịch nước phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy nhiên trên thực tế ở Việt Nam, Chủ tịch nước thường là một ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thứ 9 là ông Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 Thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Dinh thự Phủ Chủ tịch, Hà Nội
Bổ nhiệm bởi Quốc hội
Website Văn phòng Chủ tịch nước
Chức vụ Chủ tịch nước
Nhiệm kỳ 5 năm, theo nhiệm kỳ Quốc hội
(Không giới hạn số lần tái cử)
Thành viên của Quốc hội
Thành lập 2 tháng 7 năm 1976
Đề cử bởi Ủy ban thường vụ Quốc hội
Kế vị Phó Chủ tịch nước
Báo cáo tới Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội
Người đầu tiên giữ chức Tôn Đức Thắng
2 tháng 7 năm 1976

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZRZj6JA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLjqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLkqIw... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTZcqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTbjqJA... http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/v... http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/v... http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/v... http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20l...