Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2 được phát hành vào ngày 18 tháng 10 năm 2013.[46] Nó đã được giới thiệu vào ngày 3 tháng 6 năm 2013 tại TechEd Bắc Mỹ.[47] Theo bảng dữ liệu của Windows Server 2012 R2 được xuất bản ngày 31 tháng 5 năm 2013, có bốn phiên bản của hệ điều hành này: Foundation, Essentials, Standard và Datacenter.[48] Với Windows Server 2012, hai phiên bản Datacenter và Standard đều có tính năng giống nhau, chỉ khác nhau ở giấy phép. Phiên bản Essentials có cùng tính năng với các sản phẩm Datacenter và Standard, cùng với một vài giới hạn.[49]

Một bản cập nhật tiếp theo, ban đầu được gọi là Windows Server 2012 R2 Update, được phát hành vào tháng 4 năm 2014.[7]

Windows Server 2012 R2 được kế nhiệm bởi Windows Server 2016.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Windows Server 2012 http://www.computerweekly.com/photostory/224016261... http://www.infoworld.com/d/microsoft-windows/windo... http://www.itproportal.com/2011/10/24/how-get-most... http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04BD0... http://download.microsoft.com/download/4/D/B/4DB35... http://download.microsoft.com/download/F/3/9/F3912... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn609938(v... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn609939(v... http://support.microsoft.com/lifecycle/search/defa... http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh80190...