W

W, w (gọi là vê kép hoặc vê đúp [bắt nguồn từ tên gọi tiếng Pháp double vé] hoặc đáp-liu [bắt nguồn từ tên gọi tiếng Anh double-u]) là chữ thứ 23 trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh nhưng không được sử dụng trong những từ tiếng Việt.