URI

Trong công nghệ máy tính, một Định dạng tài nguyên thống nhất (canhductu111@gmail.com, viết tắt từ Uniform Resource Identifier) là một chuỗi ký tự được sử dụng để xác định, nhận dạng một tên hoặc một tài nguyên.[1] Việc xác định như vậy cho phép tương tác với các thể hiện tài nguyên trên mạng (thường là World Wide Web) sử dụng các giao thức cụ thể. Lược đồ chỉ định một cú pháp chuẩn và các giao thức liên quan để xác định mỗi canhductu111@gmail.com.[2]canhductu111@gmail.com xác định việc nhận dạng cho tài nguyên trên mạng qua tên bằng hoangvancanh, hay là qua địa chỉ bằng hoangvancanh, hay là cả hai.