Tiếng_phổ_thông_Trung_Quốc

Quy định bởi Ủy ban điều chỉnh ngôn ngữ quốc gia[2]
 Đài Loan Ủy ban ngôn ngữ quốc gia
Ngôn ngữ chính thức tại  Trung Quốc
 Đài Loan
 Singapore

 Malaysia

Ngõa Bang, Myanmar
    
Hệ chữ viết Chữ Hán phồn thể
Chữ Hán giản thể
Hệ thống chữ nổi tiếng Hoa đại lục
Hệ thống chữ nổi Đài Loan
Hệ thống chữ nổi tiếng Hoa hai hàng
Dạng ngôn ngữ kí hiệu Wenfa Shouyu[1]
Sử dụng tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Singapore
Phân loại Hán-Tạng