Phương trình bậc hai

Trong đại số sơ cấp, phương trình bậc hai là phương trình có dạng:với x là ẩn số chưa biết và a, b, c là các số đã biết sao cho a khác 0. Các số a, b, và c là những hệ số của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi tương ứng hệ số bậc hai, hệ số bậc một, và hằng số hay số hạng tự do.[1]Vì phương trình bậc hai chỉ có một ẩn nên nó được gọi là phương trình "đơn biến". Phương trình bậc hai chỉ chứa lũy thừa của x là các số tự nhiên, bởi vậy chúng là một dạng phương trình đa thức, cụ thể là phương trình đa thức bậc hai do bậc cao nhất là hai.Các cách giải phương trình bậc hai phổ biến là nhân tử hóa (phân tích thành nhân tử), phương pháp phần bù bình phương, sử dụng công thức nghiệm, hoặc đồ thị. Giải pháp cho các vấn đề tương tự phương trình bậc hai đã được con người biết đến từ năm 2000 trước Công Nguyên.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phương trình bậc hai http://books.google.be/books?id=8PRU9cTKprsC&pg=PA... http://www.algebra.com/algebra/homework/quadratic/ http://books.google.com/?id=2toggaqJMzEC&pg=PA219&... http://books.google.com/?id=8PRU9cTKprsC http://books.google.com/books?id=12qdOZ0gsWoC http://books.google.com/books?id=12qdOZ0gsWoC&pg=P... http://books.google.com/books?id=12qdOZ0gsWoC&pg=P... http://books.google.com/books?id=1Mg5u98BnEMC&q=%2... http://books.google.com/books?id=OKcKowxXwKkC&pg=P... http://books.google.com/books?id=XsMxmS7NyukC&pg=P...