Phân phối chuẩn
Phân phối chuẩn

Phân phối chuẩn

Phân phối chuẩn, còn gọi là phân phối Gauss hay (Hình chuông Gauss), là một phân phối xác suất cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Nó là họ phân phối có dạng tổng quát giống nhau, chỉ khác tham số vị trí (giá trị trung bình μ) và tỉ lệ (phương sai σ2).Phân phối chuẩn tắc (standard normal distribution) là phân phối chuẩn với giá trị trung bình (μ) bằng 0 và độ lệch chuẩn (σ) bằng 1.Phân phối chuẩn còn được gọi là đường cong chuông (bell curve) vì đồ thị của mật độ xác suất có dạng chuông.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phân phối chuẩn http://www.danielsoper.com/statcalc/calc02.aspx http://www.sixsigmafirst.com/proba.htm http://mathworld.wolfram.com/NormalDistribution.ht... http://www.elektro-energetika.cz/calculations/no.p... http://socr.stat.ucla.edu/htmls/SOCR_Distributions... http://www.visualstatistics.net/Statistics/Euler/E... http://www.visualstatistics.net/Statistics/Maxwell... http://web.archive.org/19990117033417/members.aol.... http://web.archive.org/19990508224238/members.aol.... http://web.archive.org/19990508225359/members.aol....