Nomen_nudum

Cụm từ nomen nudum là một thuật ngữ tiếng Latinh, có nghĩa là "tên gọi thiếu căn cứ", "tên gọi trần trụi". Trong phân loại học, nó được sử dụng để chỉ một thuật ngữ hay cụm từ, trông tựa như một danh pháp khoa học, và có thể được dự kiến sẽ trở thành danh pháp khoa học, nhưng lại không thể trở thành như vậy do nó đã không (hoặc chưa) được công bố với các miêu tả thích đáng (hoặc dẫn chiếu tới những miêu tả như vậy), và vì thế nó là "trần trụi" hay "thiếu căn cứ". Do nomen nudum thất bại trong việc ghi nhận như là danh pháp khoa học chính thức nên một tác giả nào đó sau này có thể công bố một danh pháp khoa học thật sự mà nó là y hệt trong cách viết và phát âm. Nếu cùng một tác giả công bố tên gọi đầu tiên như là nomen nudum và sau này thêm vào các miêu tả hợp lệ, thì ngày tháng công bố miêu tả sau và hợp lệ sẽ trở thành ngày tháng thiết lập đơn vị phân loại đó.Bảng chú giải thuật ngữ Lưu trữ 2009-05-24 tại Wayback Machine của ICZN đưa ra định nghĩa cho nomen nudum như sau:Bản dịch:Và trong số các quy tắc của ICZN thì:Bản dịch:Bảng chú giải thuật ngữ của ICBN đưa ra định nghĩa cho nomen nudum là: Bản dịch: