Nhánh_hoa_Hồng
Nhánh_hoa_Hồng

Nhánh_hoa_Hồng

Trong hệ thống APG II để phân loại thực vật hạt kín thì tên gọi rosids (tạm dịch là nhánh hoa Hồng) là thuật ngữ để chỉ một nhánh, nghĩa là một nhóm đơn ngành chứa các loài thực vật. Nhánh này là một trong hai nhánh chính của thực vật hai lá mầm thật sự (eudicots), nhánh chính thứ hai là nhánh Cúc (asterids). Nhánh này chứa trên 25% các loài thực vật hạt kín (70.000 loài)[1]. Chúng được đặt trong khoảng 140 họ thực vật[2].Một cách thô sơ thì nhánh này chứa các loài mà trong hệ thống Cronquist được coi là thuộc về HamamelididaeRosidae với một ít loài từ Dilleniidae. Tên gọi "rosids" có lẽ có cảm hứng từ tên gọi thực vật, nhưng tự bản thân nó là dự định để trở thành tên của một nhánh thực vật hơn là tên gọi theo cấp bậc chính thức, như ý nghĩa trong danh pháp của ICBN.Nhánh hoa Hồng có nguồn gốc khoảng 125 tới 100 triệu năm trước,[3] khi chúng rẽ nhánh ra khỏi nhóm có quan hệ chị-em là bộ Saxifragales.

Nhánh_hoa_Hồng

(không phân hạng) Rosids
Giới (regnum) Plantae

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nhánh_hoa_Hồng http://www.parasiticplants.siu.edu http://www.parasiticplants.siu.edu/Apodanthaceae/i... //dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.0813376106 //dx.doi.org/10.1086%2F509788 http://www.mobot.org http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.... http://www.pnas.org/content/101/7/1904.full.pdf+ht... http://www.pnas.org/content/106/10/3853.abstract?e... http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwt...