Merseyside
Merseyside

Merseyside

Merseyside là một hạt vùng đô thị ở vùng Tây Bắc Anh, với dân số 1.365.900.[1] Lấy tên từ sông Mersey, Merseyside ra đời như một hạt vùng đô thị vào năm 1974, sau khi thông qua Đạo luật Chính quyền địa phương năm 1972, và hạt gồm có năm huyện vùng đô thị liền kề các cửa sông Mersey, bao gồm cả thành phố Liverpool. Hội đồng hạt Merseyside đã bị bãi bỏ vào năm 1986, và như vậy nó là khu vực (các huyện vùng đô thị) đang có hiệu quả quyền lực thấp nhất. Tuy nhiên, hạt vùng đô thị vẫn tiếp tục tồn tại trong luật pháp và như một mô hình tham khảo địa lý.[2]Merseyside được chia thành hai phần bởi cửa sông Mersey: Huyện vùng đô thị của Wirral nằm về phía tây của cửa sông bán đảo Wirral; phần còn lại của hạt nằm ở phía đông cửa sông. Các huyện phía đông của biên giới Lancashire vùng merseyside về phía bắc và Greater Manchester về phía đông, và cả hai phần của vùng Merseyside, phía tây và phía đông cửa sông, biên giới, Cheshire về phía nam. Các lãnh thổ có chứa các huyện của vùng Merseyside trước đây bao gồm các huyện của Birkenhead, Wallasey, Liverpool, Bootle, Southport và St Helens. Birkenhead và Wallasey là một phần của hạt Cheshire, trong khi Liverpool, Bootle, Crosby, Formby, Southport và St Helens là một phần của hạt Lancashire.

Liên quan