Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức từ tháng 7 năm 1976 khi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi tên từ Sài Gòn. Hiện nay, tên gọi Sài Gòn vẫn được dùng phổ biến và được nhắc đến như tên bán chính thức của thành phố này.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/70442722... http://maivantran.com/2012/11/29/lich-su-kinh-rach... http://www.thanhphosaigon.com/home/ http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saig... http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saig... http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saig... http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/saig... http://nguyentl.free.fr/autrefois/sud/saigon1/thea... http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsucacnuoc/s... http://saigon-vietnam.fr/saigon_en12.php