Kilogram

Không tìm thấy kết quả Kilogram

Bài viết tương tự

English version Kilogram


Kilogram

Hệ thống đơn vị SI base unit
Đơn vị của mass
Kí hiệu kg 
British Gravitational    ≈ &-1000000000000000.0685000.0685 slugs
Avoirdupois    ≈ &0000000000000002.2050002.205 pounds[Note 1]