Khmer

Khmer có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: