Internet Message Access Protocol

Trong máy tính, Internet Message Access Protocol (IMAP) là giao thức chuẩn Internet được sử dụng bởi các ứng dụng email để truy xuất thư email từ máy chủ thư qua kết nối TCP/IP.[1] IMAP được xác định bởi RFC 3501.IMAP được thiết kế với mục tiêu cho phép quản lý hoàn toàn hộp thư email của nhiều khách hàng email, do đó, khách hàng thường để lại thư trên máy chủ cho đến khi người dùng xóa chúng một cách rõ ràng. Một máy chủ IMAP thường lắng nghe trên cổng số 143. IMAP qua SSL (IMAPS) được gán số cổng 993.Hầu như tất cả các máy khách và máy chủ email hiện đại đều hỗ trợ IMAP, cùng với POP3 (Post Office Protocol) trước đó là hai giao thức tiêu chuẩn phổ biến nhất để truy xuất email.[2] Nhiều nhà cung cấp dịch vụ webmail như Gmail, Outlook.comYahoo! Mail cũng cung cấp hỗ trợ cho IMAP hoặc POP3.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Internet Message Access Protocol http://www.isode.com/whitepapers/imap-idle.html http://www.pmdf.process.com/ftp/info-pmdf/aug.1993... http://www.tcpipguide.com/free/t_IMAPOverviewHisto... http://ftp.zcu.cz/pub/network/imap/old/IMAP2bis.TX... http://trojita.flaska.net/msc-thesis.pdf http://www.courier-mta.org/imap/INSTALL.html#imaps... http://www.dovecot.org/imap-client-coding-howto.ht... http://www.iana.org/assignments/service-names http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-imap-imap2bi... http://tools.ietf.org/html/rfc1203