Impact factor

Impact factor (IF) hay Journal impact factor (JIF) của một tạp chí khoa học (academic journal) là một số đo phản ánh số lượng trích dẫn (citation) trung bình theo năm của các bài báo khoa học (article) được xuất bản gần đây trên tạp chí đó. IF thường được dùng với tư cách là proxy (thống kê học) đại diện cho độ quan trọng tương đối của một journal so với các journal khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành; các journal có IF cao thường được coi là quan trọng hơn các journal có IF thấp. IF do Eugene Garfield, nhà sáng lập Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information), nghĩ ra. Bắt đầu từ năm 1975, các journal nằm trong danh sách Journal Citation Reports (Báo cáo Trích dẫn Journal) đều được tính IF theo từng năm.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Impact factor http://www.aserenko.com/papers/JOI_AI_Journal_Rank... http://www.bmj.com/content/314/7079/461.5 http://news.cell.com/cellreports/cell-reports/our-... http://chronicle.com/free/v52/i08/08a01201.htm http://clarivate.com/scientific-and-academic-resea... http://ac.els-cdn.com/0160932777901077/1-s2.0-0160... http://www.elsevier.com/wps/find/editorshome.edito... http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/static_html... http://www.nature.com/news/beat-it-impact-factor-p... http://www.nature.com/news/beat-it-impact-factor-p...