E

AaĂăÂâEeÊêIiOoÔôƠơUuƯưYyHuyềnÀàẰằẦầÈèỀềÌìÒòỒồỜờÙùỪừỲỳSắcÁáẮắẤấÉéẾếÍíÓóỐốỚớÚúỨứÝýHỏiẢảẲẳẨẩẺẻỂểỈỉỎỏỔổỞởỦủỬửỶỷNgãÃãẴẵẪẫẼẽỄễĨĩÕõỖỗỠỡŨũỮữỸỹNặngẠạẶặẬậẸẹỆệỊịỌọỘộỢợỤụỰựỴỵE, e (phát âm là /e/ trong tiếng Việt; /i:/ trong tiếng Anh) là chữ thứ năm trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh và là chữ thứ tám trong Bảng chữ cái tiếng Việt, nó đến từ chữ epsilon của tiếng Hy Lạp. Chữ hê của tiếng Xê-mit có lẽ có nghĩa đầu tiên là "người cầu nguyện". Trong tiếng Xê-mit, chữ này đọc như /h/ (nhưng đọc là /e/ trong những từ có gốc từ tiếng khác); trong tiếng Hy Lạp, hê trở thành epsilon, đọc như /e/. Người Etruscanngười La Mã dùng lối phát âm này.