Danh_sách_đơn_vị_hành_chính_Việt_Nam_theo_GRDP_bình_quân_đầu_người

Việt Nam thống kê về GRDP bình quân đầu người dựa vào Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Bởi vì giữa Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)Tổng sản phẩm nội địa tại Việt Nam có những điểm khác biệt về chỉ tiêu, số liệu, nên giữa GRDP bình quân đầu người mỗi tỉnh và GDP bình quân cả nước có sự khác nhau. Mặc dù hai chỉ số này tại Việt Nam có điểm khác biệt, nhưng vẫn là chỉ số quan trọng nhất của nền kinh tế, GDP tính ở phạm vi cả nước, GRDP tính ở phạm vi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, giữa GRDP bình quân đầu người và Thu nhập bình quân đầu người có sự khác biệt ở phương pháp tính toán nên hai chỉ số này khác nhau về số liệu thống kê. Các đơn vị hành chính Việt Nam hằng năm thực hiện thống kê Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) mỗi đơn vị, GRDP bình quân đầu người làm các chỉ tiêu, số liệu chủ yếu của nền kinh tế.Việt Nam là có 63 đơn vị hành chính, bao gồm 58 tỉnh, 05 thành phố trực thuộc trung ương. Việt Nam chia thành 07 khu vực bao gồm Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây NguyênĐông Nam Bộ.Năm 2018, GDP bình quân đầu người của Việt Nam 58,5 triệu Đồng.[1] Mức GDP bình quân đầu người tính theo USD tương đương với 2.552 USD, xếp hạng thứ 129 thế giới. Mức GDP (PPP) bình quân đầu người tính theo Đô la quốc tế là 7.482 Đô la quốc tế, xếp hạng 128 thế giới.[2]Mức GRDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 68,18 triệu Đồng (đơn vị tiền tệ). Việt Nam hiện chỉ thống kê số liệu GRDP bình quân đầu người mỗi đơn vị hành chính, không thống kê chỉ số GRDP bình quân đầu người toàn quốc.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_đơn_vị_hành_chính_Việt_Nam_theo_GRDP_bình_quân_đầu_người http://baotayninh.vn/nam-2018-tinh-hinh-kinh-te-xa... http://caobangtv.vn/tin-tuc-n23517/cao-bang--nhung... http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201901/hop-bao... http://www.baohoabinh.com.vn/12/125044/Thanh-tuu-k... http://baotuyenquang.com.vn/cong-nghiep-ha-tang/ki... http://dhktna.edu.vn/tin-tuc/tinh-hinh-kinh-te-xa-... http://www.baclieu.gov.vn/chinhtri/default.aspx?So... http://skhdt.bacninh.gov.vn/news/-/details/57283/t... http://www.bentre.gov.vn/Pages/TinTucSuKien.aspx?I... http://vpub.binhdinh.gov.vn/vi/bao-cao-nam/7251-ba...