Cyaneophytoecia sospita

Cyaneophytoecia sospita là một loài bọ cánh cứng trong họ Cerambycidae.[1]