Cyanagapanthia bicolor

Cyanagapanthia bicolor là một loài bọ cánh cứng trong họ Cerambycidae.[1]