Calotes calotes
Calotes calotes

Calotes calotes

Calotes calotes là một loài thằn lằn trong họ Agamidae. Loài này được Linnaeus mô tả khoa học đầu tiên năm 1758.[3]