Calopus angustus

Calopus angustus is een keversoort thuộc họ Oedemeridae. Loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 1851 bởi LeConte.[1]