Bellaltica specula

Bellaltica specula là một loài bọ cánh cứng trong họ Chrysomelidae. Loài này được Reid miêu tả khoa học năm 1988.[1]