Barytarbodes tenebrator

Barytarbodes tenebrator là một loài tò vò trong họ Ichneumonidae.[1]