Baryphyma maritimum

Baryphyma maritimum là một loài nhện trong họ Linyphiidae.[1] Chúng được miêu tả năm 1970 bởi Crocker & Parker.