Baryphas woodi

Baryphas woodi là một loài nhện trong họ Salticidae.[1]Loài này thuộc chi Baryphas. Baryphas woodi được Elizabeth Maria Gifford Peckham & George William Peckham miêu tả năm 1902.