Barusia insulana

Barusia insulana là một loài nhện trong họ Leptonetidae.[1]Loài này thuộc chi Barusia. Barusia insulana được miêu tả năm 1939 bởi Kratochvíl & Miller.