Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam{{{a}}}
Chính trị và chính phủ
Việt Nam
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thường gọi tắt là Bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Ðại hội Đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.Do Bộ Chính trị là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Trung ương, những vấn đề cấp bách, đột xuất thuộc trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương nhưng chưa kịp họp thì tập thể Bộ Chính trị bàn bạc quyết định và báo cáo lại Ban Chấp hành Trung ương ở kỳ họp gần nhất.[1]Các thành viên trong Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu ra. Bộ Chính trị gồm các ủy viên chính thức.Trong lĩnh vực nhân sự, Bộ Chính trị có quyền quyết định hay giới thiệu nhân sự cho các chức vụ quan trọng trong bộ máy đảng, Nhà nước và các đoàn thể, không kể các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương hay Ban Bí thư quyết định theo phân cấp.Các phiên họp của Bộ Chính trị đều là họp kín, biểu quyết của Đảng. Các thành viên Ban Bí thư không phải Ủy viên Bộ Chính trị được tham dự các phiên họp Bộ Chính trị đối với các vấn đề liên quan Ban Bí thư.

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Chức năng Cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Hội nghị Trung ương
Ủy viên(17) Nguyễn Phú Trọng (1944)
Nguyễn Xuân Phúc (1954)
Nguyễn Thị Kim Ngân (1954)
Nguyễn Thiện Nhân (1953)
Đinh Thế Huynh (1953)
Tô Lâm (1957)
Ngô Xuân Lịch (1954)
Phạm Minh Chính (1958)
Tòng Thị Phóng (1954)
Trương Hòa Bình (1955)
Trần Quốc Vượng (1953)
Phạm Bình Minh (1959)
Trương Thị Mai (1958)
Vương Đình Huệ (1957)
Nguyễn Văn Bình (1961)
Võ Văn Thưởng (1970)
Hoàng Trung Hải (1959)
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Địa chỉ Văn phòng Trung ương Đảng
1A, Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam http://nld.com.vn/thoi-su/giai-the-bcd-tay-nguyen-... http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-da... http://daihoi11.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/Ne... http://daihoi12.dangcongsan.vn/Modules/News/NewsDe... http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-b... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZRZj6JA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLjqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLkqIw... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTZcqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTbjqJA...