Australian Plant Name Index

Australian Plant Name Index (bằng tiếng Anh, viết tắt: APNI) là cơ sở dữ liệu trực tuyến chứa tất cả các tên gọi đã được xuất bản dành cho thực vật có mạch tại Úc. APNI có tất cả các tên gọi, cho dù đó là tên hiện hành, tên đồng nghĩa hay tên sai, đồng thời có thông tin về thư mục (các xuất bản phẩm liên quan), thông tin từ Census of Australian Vascular Plants (phân bố thực vật theo tiểu bang), liên kết đến các nguồn khác,...