Aspathines ovatus

Aspathines ovatus là một loài bọ cánh cứng trong họ Zopheridae. Loài này được Champion mô tả khoa học năm 1888.[1]