Aspartat

Không tìm thấy kết quả Aspartat

Bài viết tương tự

English version Aspartat


Aspartat

SMILES
đầy đủ
  • O=C(O)CC(N)C(=O)O


    C(C(C(=O)O)N)C(=O)O

Số EC 200-291-6
Số CAS 617-45-8
Bề ngoài tinh thể không màu
KEGG C16433
Danh pháp IUPAC Axit aspartic
Tên khác Axit 2-aminobutanedioic, axit aminosuccinic, axit asparagic, axit asparaginic[1]
Khối lượng riêng 1.7 g/cm3
Điểm nóng chảy 270°C
Ảnh Jmol-3D ảnh
ảnh 2
PubChem 424
InChI
đầy đủ
  • 1/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Điểm sôi 324°C (phân hủy)
ChEBI 22660
Độ hòa tan trong nước 4.5 g/L [2]