Apate terebrans
Apate terebrans

Apate terebrans

Apate terebrans là một loài bọ cánh cứng trong họ Bostrichidae. Loài này được Pallas miêu tả khoa học năm 1772.[1]