Apatania extenta

Apatania extenta[1] là một loài Trichoptera trong họ Apataniidae. Chúng phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.

Liên quan