Apatania bhimagada

Apatania bhimagada[1] là một loài Trichoptera trong họ Apataniidae. Chúng phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.

Liên quan