Apanthura sandalensis

Apanthura sandalensis là một loài chân đều trong họ Anthuridae. Loài này được Stebbing miêu tả khoa học năm 1900.[1]