Apanthura drosera

Apanthura drosera là một loài chân đều trong họ Anthuridae. Loài này được Poore & Lew Ton miêu tả khoa học năm 1985.[1]