Apanthura cracenta

Apanthura cracenta là một loài chân đều trong họ Anthuridae. Loài này được Kensley miêu tả khoa học năm 1984.[1]